Peutertuin-PLUS: op weg naar de toekomst


In het voorjaar van 2010 kwam de Onderwijsraad met een advies over het pedagogisch en didactisch aanbod aan kinderen van drie jaar. De raad stelde voor om deze leeftijdsgroep waar mogelijk extra uit te dagen op het gebied van vooral taal. Ook zouden deze kinderen meer geprikkeld moeten worden in het ontwikkelen van de motoriek (het bewegen) en van de leervoorwaarden.
Stichting Montessori-peutergroep Enkhuizen heeft toen een voorsprong genomen op toekomstige wettelijke voorschriften; zij ontwikkelde  speciale peutergroepen: Peutertuin-PLUS. 
In de Peutertuin-PLUS-groep heeft uw kind, volop de ruimte om aan de eigen ontwikkeling te werken. Dit doet het kind door lekker te spelen (alleen of met andere kinderen) of te werken met het ontwikkelingsmateriaal. Onze leidsters stimuleren het kind waar dat nodig is, waar de ontwikkeling van het kind daar om vraagt. Er wordt geknutseld, voorgelezen, ‘bewogen’ (binnen en buiten), getekend. 

Maria Montessori, de Italiaanse pedagoge op wiens visie onze werkwijze is gebaseerd, heeft veel geleerd van het observeren van kinderen. Zij ontdekte dat drie ontwikkelingsaspecten bij peuters van (bijna) drie jaar vooral de aandacht krijgen en behoeven:
de ontwikkeling van de motoriek – het bewegen, van ‘grote’ naar ‘kleine’ bewegingen
de taalontwikkeling de ontwikkeling van de functie van de zintuigen: het zien, horen, voelen …
Wij stimuleren deze drie ontwikkelingsaspecten in alle groepen. Dat doen we door extra groepsactiviteiten, maar ook door meer specifiek montessorimateriaal aan te bieden aan uw kind. Verder zullen er in de gymzaal of buiten bewegingsspelletjes worden georganiseerd. Over het stimuleren van de taalontwikkeling willen we u graag wat meer vertellen.

Kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar zijn in grote mate bezig met het ontwikkelen van het taalbesef. Ze zijn, zoals Montessori zegt, gevoelig voor het verwerven van taal. Spreken, luisteren, het opbouwen van een woordenschat, het belangstelling krijgen voor letters …. allemaal facetten van de taalontwikkeling.
Om de ontwikkeling ‘straks’ op de basisschool meer kans te geven is het van belang dat met extra stimuleren niet wordt gewacht tot “groep 3”. Op De Peutertuin doen we dat dan ook niet. Sterker nog: op onze peutergroep merken we maar al te goed dat kinderen in de peuterleeftijd al enorm gevoelig zijn voor die taalfacetten. Onze leidsters gaan structureel aandacht besteden aan taal. Veel voorlezen, poppenkast, verhaal- en vertelkast, themagesprekken, kringgesprekken … we hebben er veel werkvormen voor en zijn nog meer ‘lesjes’ aan het ontwikkelen.
Omdat het voor een goede taalontwikkeling van groot belang is dat er ook thuis aandacht wordt besteed aan taal zullen we ook de ouders goed van onze activiteiten op de hoogte houden.

Een Montessori peutergroep

De Stichting Montessori peutergroep Enkhuizen biedt met De Peutertuin een pedagogisch-didactische voorschoolse basisvoorziening aan die toegankelijk is voor elk kind in de leeftijd van 2 - 4 jaar.
In het begeleiden van het kind hechten wij waarde aan enerzijds een individuele benadering op gebieden waar de ontwikkeling van het kind dat verlangt, anderzijds een groepsbenadering als dat wenselijk is.

De begeleiding is professioneel, waarbij genegenheid ten opzichte van het kind centraal staat.
Uitgangspunt is dat de peutergroep het kind datgene biedt waar het kind op een bepaald moment behoefte aan heeft.
Een montessoriaanse inrichting en benadering van het kind zijn voor ons van essentieel om dit uitgangspunt te verwezenlijken.

Een toegevoegde waarde

Peuterspeelzaal De Peutertuin is meer dan alleen een ruimte waar uw kind kan spelen. Vanuit de Montessori gedachte speelt uw kind in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij zijn eigen behoefte en belangstelling.
Vooral in de leeftijd van 2 tot 4 jaar hebben kinderen enorm veel belangstelling voor iets nieuws en zijn daar heel intensief mee bezig. Op die manier bouwt het aan zijn eigen ontwikkeling en persoonlijkheid.
Om die eigen ontwikkeling te stimuleren kan uw kind op onze peuterspeelzaal kiezen uit verschillende materialen die speciaal voor de peuterleeftijd zijn ontwikkeld.
De gediplomeerde leidsters zullen uw kind ook stimuleren door nieuwe materialen aan te bieden als het daaraan toe is. Alles heeft een vaste plaats, zodat het kind dat wat het nodig heeft zelf kan gaan halen en ook weer zelf kan terugzetten. Dit vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen.